Velnes ali wellness?

Odgovor na naslovno vprašanje trenutno povzroča v Sloveniji kar nekaj nevšečnosti glede na različna stališča o isti temi.
V strokovni javnosti uporabljamo slovensko različico besede wellness - velnes, ker le-te ne moremo prevesti. Iz tega izhaja tudi ustrezno poimenovanje, kot npr. velneški center, velneška ponudba in ne wellness center, wellness ponudba … Tudi šolski program, po katerem se izobražujejo nove generacije strokovnih kadrov, je poimenovan Velnes in ne Wellness. Njim bo samoumevna uporaba slovenske različice.  
Vendar pa bo v praksi potrebno še nekaj časa, da se bodo tega zavedali tudi vsi ponudniki velneških storitev na domačem trgu, saj je trenutno kar nekaj zmede. Predvsem zaradi tržnega komuniciranja s tujino, kjer uporabljajo wellness, kar je tako gostom kot poslovnim partnerjem, samoumevno. Trenutno nekateri težave rešujejo na način, da velneški center "wellness xy" pomeni blagovno znamko. 
Zgoraj navedena stališča so bila tudi izhodišča za poimenovanje prvega celostnega velneškega portala v Sloveniji - velnes.si.  
Kaj je velnes?
Velnes je celosten življenjski slog posameznika, ki mu pomaga pri dobrem počutju, je proces osebnostne rasti posameznika in njegova lastna odgovornost za ohranjanje zdravja. Tako bi lahko najkrajše povzela bistvo širokega področja, ki ga velnes vključuje in o katerem bomo na straneh portala velnes.si veliko pisali. Pa tudi delali.
Velnes je trenutno zelo modno področje za večino ljudi, ki vstopajo na novo poklicno ali pa študijsko pot. Vendar je le-to daleč od tega, saj je to pot, ki postane način življenja in osebnostne rasti. Predpogoj pa je, da ob tem najdete lastno zadovoljstvo.
Začetki razvoja velnesa
Razvoj velnesa kot stroke se je začel v 60-tih letih prejšnjega stoletja v ZDA. Prvi na tem področju je bil dr. Halbert Dunn, ki je tudi sestavil pojem wellness iz dveh besed, in sicer: well-being (na podlagi definicije zdravja Svetovne zdravstvene organizacije) in fit-ness (na podlagi takrat priljubljenega gibanja, ki je temeljilo na novi vadbi). Pri svojem delu je namreč ugotovil, da imajo ljudje z določenim načinom življenja podobne težave. Zato jih je želel spodbuditi k bolj zdravemu načinu življenja. Takšno zavedanje se je nato v 80-tih letih širilo tudi v Evropo z bistveno razliko v razumevanju koncepta. Šlo je namreč za povezavo s turizmom in ne z individualno naravnanim zdravim življenjskim slogom, kar je bilo izhodišče v ZDA. Več kot deset let kasneje se je v Sloveniji začel razvoj ponudbe velneških storitev. Povod za to pa so bila slovenska naravna zdravilišča, kjer so se odločili, da bo le-ta ponudba njihova  nova tržna niša v turizmu.                         
Preventiva pred kurativo
Največji izziv celotne družbe je preskok v razmišljanju, in sicer od zdravljenja k ohranitvi zdravja. To v svojem bistvu povzema tudi velnes kot zdrav življenjski slog, ki je povezan s pozitivnim odnosom posameznika tako do sebe kot do drugih. Če vsak posameznik najprej pri sebi spremeni nekaj na bolje, se bo to poznalo tudi na ravni celotne družbe. Zato sta zelo pomembna ozaveščenost in zavedanje, da je vsak sam odgovoren zase, svoja dejanja in posledice.

Mag. Monika Karan
Avtorica in urednica portala velnes.si